Ondertussen in Den Haag: 110 miljoen euro voor nature based

Op 24 februari heeft het kabinet 110 miljoen euro toegekend aan NL2120, het kennis- en innovatieprogramma dat werkt aan ‘nature based’ oplossingen. Het kabinet krijgt oog voor de lange termijn en oplossingen die meerdere doelen dienen, ziet VIPNL.

In Nederland is alles maakbaar, zo zijn we het gewend: we leggen polders droog, bouwen huizen onder zeeniveau en beschermen onszelf met dijken tegen hoog water. Maar is die maakbaarheid houdbaar nu het klimaat verandert, steden steeds voller worden en de biodiversiteit rap afneemt? Steeds maar hogere dijken bouwen is bijvoorbeeld hartstikke kostbaar, en de ramp als het onverhoopt een keertje misgaat niet te overzien.

Natuur als oplossing

Precies dat zit achter een pleidooi voor nature based. Bij nature based wordt de natuur gebruikt als oplossing voor maatschappelijke vraagstukken. Denk aan natuurgebieden die helpen water opvangen en groene daken die hittestress in de stad verminderen.

Nature based kan een belangrijke rol spelen in het veenweide-vraagstuk. Grondgebruik wordt dan meer volgend aan waterpeil, in plaats van andersom. NL2120 gaat onder andere in de polder Hegewarren in Friesland (Toekomstperspectief Hegewarren) een innovatieve proefboerderij opzetten. Hier wordt geëxperimenteerd met allerlei vormen van landgebruik bij vernat veen en onderzocht wat peilverhoging betekent voor bodemdaling en broeikasgasuitstoot.

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Hoe verhoudt VIPNL zich tot nature based?

Nature based oplossingen zijn duurzame oplossingen die uiteindelijk ook economisch voordeel opleveren, en bovendien de natuur versterken. Oplossingen die meerdere doelen dienen, precies daarnaar zijn we als VIPNL op zoek.

Nature based vraagt om het korte-termijn-denken los te laten. Dat het kabinet nu 110 miljoen euro vrijmaakt is een belangrijk signaal: we durven vooruit te kijken. Dat is voor het veenweidevraagstuk op alle manieren relevant. VIPNL zoekt naar manieren om dit in praktijk ook te kunnen realiseren, door te experimenteren en innoveren met het duurzaam veenweidebedrijf van de toekomst. Een toekomst waar landgebruik, verdienmodel voor de ondernemer en nature based beter in balans zijn dan nu het geval is.

Over NL2120 en de 110 miljoen

Een consortium van kennisinstellingen, bedrijven, onderwijsinstellingen, groene maatschappelijke organisaties en overheden zoekt samen naar die oplossingen via het programma NL2120. Via het Nationaal Groenfonds komt nu 70 miljoen euro beschikbaar. 40 miljoen euro is voorwaardelijk en wordt toegekend na een tussenevaluatie.

Lees meer op wur.nl