Over vipnl

De nationale klimaatdoelen stellen ons land de komende decennia voor concrete opgaven. In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat duurzaam landgebruik van de veenweidegebieden in 2030 moet zorgen voor een reductie van 1 megaton op jaarbasis.

Naast de klimaatopgave heeft het veenweidegebied ook te maken met andere grote opgaven, zoals het remmen van bodemdaling, omgaan met watertekorten en wateroverlast, herstel van de biodiversiteit, verduurzaming van de landbouw en het realiseren van rendabele bedrijfsvoering voor landgebruikers.

Met het oog op deze opgaven is in 2022 het Veenweiden Innovatie Programma Nederland (VIPNL) van start gegaan. VIPNL is een landelijk veenweideprogramma waarbij de uitvoering in de regio plaatsvindt.

VIPNL voert daarom activiteiten uit langs
vier innovatiesporen:

VIPNL in tien bullets

  VIPNL = Veenweiden Innovatie Programma Nederland.

  VIPNL is ontstaan uit een initiatief vanuit de veenweidenregio’s om gezamenlijk op te trekken en de wens vanuit LNV om een landelijk consortium voor innovaties te organiseren.

  VIPNL is een landelijk veenweideprogramma waarbij de uitvoering in de regio plaatsvindt en ondernemerschap centraal staat.

  VIPNL komt voort vanuit de opgave om 1 Megaton CO₂-equivalent te reduceren in 2030 zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord. VIPNL onderzoekt welke (typen) maatregelen effectief zijn om dit doel te behalen.

  VIPNL voert daarom activiteiten uit langs vier innovatiesporen.

  De ambitie van VIPNL is om in de komende jaren ook andere thema’s op te pakken om zoveel mogelijk innovaties te starten.

  Elke regio kan zelf bepalen aan welk thema behoefte is en in welke mate.

  Elke regio bepaalt zelf of ze mee wil doen met een landelijk thema en daarbij (waar nodig) meedoet aan landelijk onderzoek.

  Aan de hand van de thema’s worden innovaties (veelal) uitgevoerd in zogeheten regionale proeftuinen.

VIPNL wordt gedragen en uitgevoerd door programmapartners die samen financieel en inhoudelijk verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van VIPNL. De initiële programmapartners per 1 dec 2021 zijn het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) en Landschap Noord-Holland (LNH). Hier komen later nog andere programmapartners bij.

Programmapartners

VIPNL werkt met programmapartners, die samen financieel en inhoudelijk verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van VIPNL. De programmapartners dragen zorg voor het aanvragen en verantwoorden van een of meerdere thema’s. De huidige programmapartners zijn het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) en Landschap Noord-Holland (LNH).

Intensieve samenwerkingspartners

Bij de uitvoering zoekt VIPNL ook verbinding met landelijke organisaties en programma’s voor het ontwikkelen en uitwisselen van kennis. Er wordt intensief samengewerkt met het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) dat bij verschillende thema’s metingen doet aan broeikasgassen en onderzoek doet om het mechanistisch begrip te vergroten.

Webinars

In een serie webinars deelt VIPNL de kennis de kennis die tot nu toe is opgedaan over innovaties op het gebied van water, bodem, landgebruik en integrale bedrijfsvoering.

Op 21 november 2022 organiseerde VIPNL in samenwerking met het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) een webinar over Boeren bij een hoog grondwaterpeil.

Op 30 januari 2023 organiseert VIPNL in samenwerking met het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) een webinar over Klei in veen.

Op 13 maart 2023 volgt een webinar Veenweideboeren na 2030 over hoe het verdienmodel voor de veenweideboer gaat veranderen. Hebt u belangstelling om deel te nemen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief om de uitnodigingen te ontvangen.

Meer weten over de webinars?