PROEFTUIN FRIESLAND

Welkom bij de VIPNL Proeftuin Friesland.

Op deze pagina vindt u informatie over de thema’s die in deze proeftuin worden uitgevoerd. Klik op de hotspots op de kaart voor meer informatie over het betreffende projecten.

Natte teelten

In de proeftuin Friesland wordt onder andere het VIPNL-thema Natte teelten in waterrijk veen uitgevoerd. Binnen dit thema is veel aandacht voor nieuwe innovatieve teelten bij een hoog grondwaterpeil. Bijvoorbeeld lisdoddeteelt als bouwmateriaal, en ook andere gewassen welke biomassa produceren voor de biobased economy zoals riet en grassoorten. Een hoger slootpeil en een hogere grondwaterstand kan veenafbraak en daarmee broeikasgasemissie en bodemdaling verminderen, waterkwaliteit verbeteren en positief zijn voor biodiversiteit. In de onderzoeken naar Natte teelten richten we ons op het productief en economisch inzetten van sterk vernatte veenbodems, daar waar het voor melkveehouderij te nat wordt om rendabel melkvee te houden. Naast teeltvraagstukken (watervraag, bemesting, persistentie, oogst e.d.) en productie, zijn er ook vragen over de invloed op overige ecosysteemdiensten die geleverd moeten worden zoals bodemkwaliteit, biodiversiteit en waterkwaliteit. Ook wordt onderzoek gedaan naar broeikasgasemissies bij natte teelten met het oog op de reductiedoelstelling voor 2030.

Klei in veen

Naast nieuwe teelten wordt in deze proeftuin ook de innovatieve maatregel Klei in Veen onderzocht in het proefproject ‘Klei IN Veen’. Veen verrijken met klei door middel van inspoeling kan als maatregel bijdragen aan de afremming van veenoxidatie, zo blijkt uit lab- en veldproeven. Door het inspoelen van klei met een hoog lutumgehalte (gronddeeltjes kleiner dan 2 μm) vormen er in pure veengronden klei-humuscomplexen met de organische stof van veen. Als gevolg van de aanwezigheid van klei verlopen afbraakprocessen trager dan wanneer er geen klei aanwezig is. Dit maakt het inspoelen van klei in veengrond een effectieve maatregel om de afbraak van organische stoffen af te remmen. Daarmee kunnen bodemdaling en CO2-emissies worden afgeremd zonder te vernatten. Omdat er op dit moment nog onvoldoende kennis beschikbaar over de effectiviteit, de afwentelingseffecten, en de wijzen van toepassing van het verkleien van veen is verder onderzoek nodig. In de toekomst zal in de proeftuin Friesland ook gekeken gaan worden naar Overlagen en Profielkeren.

Proeftuintrekker

Trekker van de proeftuin Friesland is Nico Viersen, nico@vip-nl.nl

Nico is Strategisch adviseur veenweide voor de Friese veenweidegemeenten. In die rol is hij verantwoordelijk voor onderzoek en monitoring binnen het Friese Veenweideprogramma 2021 -2030 en is hij het eerste aanspreekpunt voor innovaties. Nico is tevens lid van het regieteam van het Friese Veenweideprogramma en in die hoedanigheid lid van de begeleidingscommissie van het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) en contactpersoon voor het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC).

Kijk voor meer informatie over de lopende veenweideprojecten in Friesland op de website van Veenweide Fryslân.

Lopende projecten in Proeftuin Friesland

Project aanmelden?