Veenweidesloot van de Toekomst: onderzoek van start

Hoe dragen sloten in de veenweidegebieden bij aan de klimaat-, natuur- en landbouwdoelen? Daarover gaat het onderzoek de Veenweidesloot van de Toekomst (VeeST). Zowel de waterschappen als het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) hebben hun medewerking toegezegd. Daardoor kan het project officieel van start.

Sloten hebben een belangrijke rol in het functioneren van het veenweidegebied, maar ook een eigen problematiek. Zo is de waterkwaliteit vaak niet in orde en staat de biodiversiteit onder druk. Ook zullen waterpeilen hoger worden en vaker variabel zijn. We zullen de sloten voor een duurzame toekomst veranderen, bijvoorbeeld als we slechte waterkwaliteit en baggervorming tegen willen gaan.

Een levende sloot die zich goed kan aanpassen

In het project VeeST bestudeert het onderzoeksteam het effect van hogere en meer fluctuerende slootwaterpeilen op de oever, slootprofiel, waterkwaliteit en biodiversiteit van de veenweidesloot. Ook onderzoeken ze hoe hierop ingespeeld moet worden met beheer en onderhoud.

Zo leren we hoe de ideale sloot van de toekomst eruit ziet én hoe we deze kunnen bereiken. Een gezonde sloot met verschillende flora en fauna en stevige en begroeide oevers die zich aanpassen aan het klimaat. Een sloot die goed omgaat met hoge en minder hoge waterpeilen én die extremen in droogte en neerslag opvangt.

Al veel werk verricht

De afgelopen maanden is achter de schermen al veel werk verricht. We analyseerden bestaande literatuur en data, veldlocaties werden druk bezocht en besproken. Zo brengen we bestaande kennis en voorbeelden in beeld.

Experts uit diverse vakgebieden en regio’s delen kennis en kunde om de vertaalslag naar de praktijk te maken. Zij vormen de klankbordgroep van het project. Tijdens een eerste bijeenkomst hebben we bij het aansluitende veldbezoek ook in de praktijk gekeken we naar verschillende sloten, biodiversiteit en beheer.

De verkenningsfase

Momenteel zitten we in de verkenningsfase. Het doel? Analyseren van beschikbare kennis en kennishiaten. Eind 2023 maken we concreet met welke onderzoeksvragen we in 2024 precies aan de slag gaan.

Lees meer over het onderzoek op de thema-pagina Veenweidesloot van de Toekomst (VeeST).